1 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันดื่มนมโลก ปี 2560

1 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มนมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เนื่องในวันดื่มนมโลก