15 มิถุนายน 2560 โครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" นโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 อำเภอ 1 สถานที่

15 มิถุนายน 2560 โครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" นโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 อำเภอ 1 สถานที่ โดยพี่ๆทหาร และนักเรียนร่วมกันทาสีห้องน้ำของโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว