16 มิถุนายน 2560 โครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" นโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 อำเภอ 1 สถานที่ โดยมีหน่วยงาน กอ.รมน. ภาค 1

16 มิถุนายน 2560 โครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" นโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 อำเภอ 1 สถานที่ โดยมีหน่วยงาน กอ.รมน. ภาค 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน ร่วมกันในกิจกรรม