29 มิถุนายน.2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ปีการศึกษา 2560

29 มิถุนายน.2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ปีการศึกษา 2560