30 มิถุนายน 2560 "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย"

30 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ได้มาให้ความรู้ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3