21 กรกฎาคม 2560 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

21 กรกฎาคม 2560 นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่มีสภาวะเสี่ยงโรคอ้วน