1 - 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ได้่ร่วมกัน จัดสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณวัด และร่วมกันจัดทำกระทง เพื่อใช้ในงานลอยกระทง ณ วัดวังน้ำเขียว

1 - 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ได้่ร่วมกัน จัดสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณวัด และร่วมกันจัดทำกระทง เพื่อใช้ในงานลอยกระทง ณ วัดวังน้ำเขียว