1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย เนื่องในวันเอดส์โลก

1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี กับนักเรียนระดับชั้น ป.5,ม.1 และ ม.2 เนื่องในวันเอดส์โลก