13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้้ำเขียว ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก

13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้้ำเขียว ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3