18 ม.ค.2561 จนท.รพ.สต.วังน้ำเขียวให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า

18 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การล้างมือที่ถูกวิธี การกำจัดยุงลาย ฯลฯ