ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิทย์ บุญสุนทร
ครูใหญ่
พุทธศักราช 2477 - 2507
นายปรต ชิณวงศ์พรหม
อาจารย์ใหญ่
พุทธศักราช 2477 - 2507
นายสนั่น เลี้ยงอำนวย
ผู้อำนวยการ
พุทธศักราช 2528 - 2547
นายปรีชา ศุขคุณ
ผู้อำนวยการ
พุทธศักราช 2547 - 2551
นายวิเชียร ฝัดศิริ
รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ
พุทธศักราช 2552
นายธนันธร สิริอาภรณ์
ผู้อำนวยการ
พุทธศักราช 2553 - 2558
นายพยงค์ แก่นสำราญ
ผู้อำนวยการ
พุทธศักราช 2558 จนถึงปัจจุบัน
นางกรุณา แสนประเสริฐ
ครู คศ.3
นางสาวเกวลี ใช้โฉมยงค์
ครูผู้ช่วย
นางเครือมาศ มาสีปา
ครู คศ.2
นายเจษฎากร ฝืดสามแก้ว
พลศึกษา
นายฉลาก ศิริสุข
ครู คศ.3
นายฉัตรชัย พรมชาติ
สังคมศึกษา
นายชานนท์ สุวรรณอุไร
ภาษาต่างประเทศ
นายไชยา พรหมศรี
พลศึกษา
นางสาวฐะปะนีย์ สระทองพรม
ครู คศ.2
นายณรงค์ เลิศศิรวรเมธ
ครู คศ.3
นางณัฐญา พงค์ธุวานนท์
ครู คศ.3
นายธีรยุทธ เกื้อกูล
คณิตศาสตร์
นายธีระพงษ์ กาฬภักดี
คณิตศาสตร์
นางสาวนงนภัส พรไกรเนตร
ครู คศ.2
นางนฤดี มณฑาสุวรรณ
ครู คศ.3
นายบันฑูร เครือวัลย์
พลศึกษา
นางบุญชื่น ประพันธ์พจน์
ครู คศ.2
นางสาวประหยัด จะวะอรรถ
ครู คศ.3
นางผาณิต ปัทมบรรณ
ครู คศ.3
นางสาวผุสดี แซ่ลิ้ม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัชรินทร์ เลาหสูต
ครู คศ.3
นายภราดร อยู่สุข
ครู คศ.3
นายมาโนช เนียมแก้ว
ภาษาไทย
นางสาวมินตรา จวงสอน
ครูพี่เลี้ยงเด็กคนพิการ
นางสาวลักขณา ลิ้มวัธนา
นางวนิดา จิตตระทาน
ครู คศ.3
นายวัชรนัทธ์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย
นายวารินทร์ กวยเนียม
สังคมศึกษา
นางสาววาสนา มาลี
ครู คศ.1
นายศรัณย์ ภรณ์พิริยะนิยม
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสมมนัส ณรงค์ฤทธิ์
ครู คศ.2
นางสรัญญา เลิศศิรวรเมธ
ครู คศ.3
นายสันทัด เขียวคล้าย
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย ดอนสระไพร
ภาษาไทย
นายสุเทพ พัดทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภัสสร บุตรศาสตร์
ครู คศ.1
นายสุวิจักขณ์ อธิคมกุลชัย
ครู คศ.3
นายโสภณ บุญยัง
ครู คศ.3
นายอดุลย์ ทองลิ้ม
ครู คศ.3
นางอนุกูล เขียวคล้าย
ครู คศ.3