ปฐมวัย

นางสรัญญา เลิศศิรวรเมธ
ครู คศ.3
นางนฤดี มณฑาสุวรรณ
ครู คศ.3
นางสาวผุสดี แซ่ลิ้ม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมินตรา จวงสอน
ครูพี่เลี้ยงเด็กคนพิการ
นางกรุณา แสนประเสริฐ
ครู คศ.3
นางสาวเกวลี ใช้โฉมยงค์
ครูผู้ช่วย
นางเครือมาศ มาสีปา
ครู คศ.2
นายเจษฎากร ฝืดสามแก้ว
พลศึกษา
นายฉลาก ศิริสุข
ครู คศ.3
นายฉัตรชัย พรมชาติ
สังคมศึกษา
นายชานนท์ สุวรรณอุไร
ภาษาต่างประเทศ
นายไชยา พรหมศรี
พลศึกษา
นางสาวฐะปะนีย์ สระทองพรม
ครู คศ.2
นายณรงค์ เลิศศิรวรเมธ
ครู คศ.3
นางณัฐญา พงค์ธุวานนท์
ครู คศ.3
นายธนันธร สิริอาภรณ์
นายธีรยุทธ เกื้อกูล
คณิตศาสตร์
นายธีระพงษ์ กาฬภักดี
คณิตศาสตร์
นางสาวนงนภัส พรไกรเนตร
ครู คศ.2
นายบันฑูร เครือวัลย์
พลศึกษา
นางบุญชื่น ประพันธ์พจน์
ครู คศ.2
นายปรต ชิณวงศ์พรหม
อาจารย์ใหญ่ พุทธศักราช 2477 - 2507
นางสาวประหยัด จะวะอรรถ
ครู คศ.3
นายปรีชา ศุขคุณ
นางผาณิต ปัทมบรรณ
ครู คศ.3
นายพยงค์ แก่นสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
นางสาวพัชรินทร์ เลาหสูต
ครู คศ.3
นายภราดร อยู่สุข
ครู คศ.3
นายมาโนช เนียมแก้ว
ภาษาไทย
นางสาวลักขณา ลิ้มวัธนา
นางวนิดา จิตตระทาน
ครู คศ.3
นายวัชรนัทธ์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย
นายวารินทร์ กวยเนียม
สังคมศึกษา
นางสาววาสนา มาลี
ครู คศ.1
นายวิเชียร ฝัดศิริ
นายวิทย์ บุญสุนทร
ครูใหญ่
นายศรัณย์ ภรณ์พิริยะนิยม
ภาษาต่างประเทศ
นายสนั่น เลี้ยงอำนวย
ผู้อำนวยการ
นางสาวสมมนัส ณรงค์ฤทธิ์
ครู คศ.2
นายสันทัด เขียวคล้าย
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย ดอนสระไพร
ภาษาไทย
นายสุเทพ พัดทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภัสสร บุตรศาสตร์
ครู คศ.1
นายสุวิจักขณ์ อธิคมกุลชัย
ครู คศ.3
นายโสภณ บุญยัง
ครู คศ.3
นายอดุลย์ ทองลิ้ม
ครู คศ.3
นางอนุกูล เขียวคล้าย
ครู คศ.3