ประวัติของโรงเรียน

             หมู่บ้านวังน้ำเขียว เดิมเรียกว่า “หมู่บ้านคลองแล้ง” ในสมัยนั้นยังไม่มีวัด เมื่อมีงานบุญ ชาวบ้านจึงต้องเดินทางไปทำบุญวัดที่ใกล้ที่สุดในขณะนั้น คือ วัดลำเหยหรือวัดอื่นๆที่สะดวก จนกระทั่งนาย จอน สีสังข์ ชาวบ้านในหมู่บ้านคลองแล้ง จึงยกที่ดินให้หนึ่งแปลง ประมาณ 21 ไร่ ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อวัดว่า วัดคลองแล้ง ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจากวัดแล้งเป็นวัดวังน้ำเขียวแทนเพราะ มีลำธารสายหนึ่งที่ไหลผ่านวัด (ลำธารนี้คือ คลองท่าสาร-บางปลาในปัจจุบัน โดยแยกมาจากแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านบ้านคลองแล้ง หมู่ที่ 3 ไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำจะแห้ง และขาดเป็นตอน ๆ เฉพาะตอนที่ผ่านหมู่บ้านคลองแล้งนี้ น้ำในลำธารจะมีสีเขียว ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หมู่บ้านวังน้ำเขียว” เรื่อยมา  พร้อมทั้งเรียกชื่อวัดใหม่เป็นวัดวังน้ำเขียว เช่นกัน
              อาณาเขตโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนใหญ่ของตำบลวังน้ำเขียว  ซึ่งมีอยู่ 14 หมู่บ้าน มีแหล่งการเรียนรู้ใกล้เคียง เช่น วัดวังน้ำเขียว สถานีอนามัยตำบลวังน้ำเขียว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมืองเก่ากำแพงแสน รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการเอกชน เช่น ฟาร์มจระเข้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานว่านหางจระเข้ โรงงานผลิตตุ๊กตา โรงงานนำส่งสินค้าเกษตรสู่ต่างประเทศ โรงงานผลิตแยมผลไม้  เป็นต้น
         
                 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2477 โดยมีขุนศิริบุราณุการ นายอำเภอสมัยนั้น พร้อมด้วยนายรัศมี เลติกุล ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดวังน้ำเขียวเป็นที่เรียนชั่วคราว ซึ่งพระอธิการปุ่น ปณณศิริ     เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียวเป็นผู้อนุญาต ให้ใช้พื้นที่ และเรียกชื่อว่า
“โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งกระพังโหม1 (วัดวังน้ำเขียว)”
             มีนายวิทย์ บุญสุนทร เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
                ปีพุทธศักราช 2506 เจ้าอาวาสและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนพิจารณาย้ายสถานที่เรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ศาลาการเปรียญคับแคบ โดยร่วมกันสละเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ได้เงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ทางราชการสมทบให้อีก 80,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.3 ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 54 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน เมื่อทำการสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาที่อาคารสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2508  โรงเรียนจึงมีพื้นที่เป็นเอกเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ ของวัดวังน้ำเขียว จนถึงปัจจุบัน 
                วันที่ 16 กรกฎาคม 2514 เจ้าอาวาสและคณะครู ผู้ปกครองและชุมชน บริจาคเงิน จำนวน 22,245 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน
             วันที่ 18 กันยายน 2514 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 25,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา 1 หลัง
             วันที่ 28 มกราคม  2518 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 380,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 017 สองชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงหาเงินสมทบอีก10,000 บาท รวมเป็นเงิน 390,000 บาท การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ
            วันที่ 15 กันยายน 2518 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15,000 บาท สร้างส้วมแบบ 401 กรมสามัญศึกษา 1 หลัง 5 ที่นั่ง
              วันที่ 10 ธันวาคม 2519 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 60,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ 312 จำนวน 1 หลัง
                วันที่ 22 กันยายน 2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 255,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202 แบบสปช. จำนวน 1 หลัง และได้รับงบประมาณ จำนวน 170,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบ202 ก. กรมสามัญศึกษา 1 หลัง
                วันที่ 20 ธันวาคม 2526 ได้ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนได้รับเงิน  จำนวน 35,000 บาท สร้างรั้วแบบถาวร และส้วมแบบ สปช.601  จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง
            ปี 2538 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,640,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง นายสิงห์ ตระกูลโชคอำนวยบริจาคสมทบอีก 410,000 บาทเพื่อสร้างเพิ่มเป็น 5 ห้องเรียน
             ปี 2539 นายสิงห์ ตระกูลโชคอำนวย บริจาคเงิน จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.1054/29 จำนวน 2 หลัง หลังละ 10 ห้องเรียน และอาคารประกอบ อาทิเช่น อาคารดนตรี-นาฎศิลป์ อาคารห้องสมุด  อาคารสหกรณ์  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนใหม่ รื้อย้ายบ้านพักครู บ้านภารโรง
             จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดวังน้ำเขียวได้เจริญเติบโตและพัฒนามาเป็นลำดับ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
                พุทธศักราช 2477- 2514 เปิดเรียนชั้นประถมต้น (ป.1 – ป.4)
                พุทธศักราช 2515- 2520 เปิดเรียนชั้นประถมปลาย (ป.1 – ป.7)
                พุทธศักราช 2421- 2536 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
                พุทธศักราช 2477- 2514 เปิดเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ป.1 – ม.3)