ผลงานเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ โดยมีส่วนสำคัญ ดังนี้
1.)เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา  2537
2.)เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2539    
3.)เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  (เครือข่าย 3 ประเภท)  
4.)เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2541      
5.)เป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2542       
6.)เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ปีการศึกษา 2543
7.)เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2546
8.)เป็นโรงเรียนเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สกศ.) ปีการศึกษา 2546
9.)เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2547  
10.)เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจกับองค์กร PATH  ปีการศึกษา 2547 
11.)เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารเพื่อลูกหลานไทย  ปีการศึกษา 2548  
12.)เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา  2549      
13.)เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
14.)เป็นโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ.2550
15.)เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ประจำปี 2550
16.)เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติปีการศึกษา2550
17.)เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (เครือข่ายสถานศึกษา ประเภทที่หนึ่ง) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2550
18.)เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (เด็กพิเศษเรียนร่วม) ปี พ.ศ.2551    
19.)เป็นโรงเรียนวิถีสุขภาพ ปี พ.ศ.2552
20.)เป็นศูนย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ปี พ.ศ. 2554  
21.)เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555                   
22.)เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีพ.ศ.2558