ผลงานครู

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคนจากของดีในชุมชนเมืองนครปฐม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย  นางบุญชื่น  ประพันธ์พจน์


/client-upload/wwnk/uploads/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf