ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน  

         " นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "