ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

             ...
 
                  


                                                                                                       เป็นรูปวงกลม ๒ วงซ้อน วงกลมนอกสีเหลืองระหว่างวงกลมนอกเขียนชื่อโรงเรียนและสังกัด      
ช่องระหว่างวงกลมในเขียนปรัชญาประจำโรงเรียน ดังนี้
                        " นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "   
และมีเด็กชาย เด็กหญิง นั่งภายในวงกลม ตรงกลางมีเทียนไขที่จุดประกาย ด้านหลัง    เป็นศาลาการเปรียญ 

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
          เด็กชาย เด็กหญิง   หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวที่กำลังศึกษาหาความรู้
          เทียนไข               หมายถึง แสงสว่างอันเกิดจากครู ที่จะนำพาและส่องทางไปพบกับความรู้
          ศาลาการเปรียญ    หมายถึง การศึกษาของโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเริ่มขึ้นที่วัด และได้รับการอุปถัมภ์พุทธศาสนิกชนเสมอมา