วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้  สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พันธกิจ
   1.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
   3.สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตยกับนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
    4.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
   5.จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (ครุภัณฑ์ / นวัตกรรมการเรียนการสอน) เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
   6.พัฒนาครูให้เป็นครูมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมายในการจัดการศึกษา
    1.ด้านคุณภาพนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนักในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    2.ด้านบริหาร ส่งเสริมการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมภิบาล เน้นความมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และใช้หลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
    3.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
และบูรณาการการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ข้อมู
สารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล
    4.ด้านบุคลากร บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และขวัญกำลังใจในการทำงาน  สู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง