อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
      รับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      เด่นเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม